96 notes | 9.1.14 | REBLOG
4 notes | 8.31.14 | REBLOG
393 notes | 8.31.14 | REBLOG
95 notes | 8.30.14 | REBLOG
17,962 notes | 8.30.14 | REBLOG
75,652 notes | 8.30.14 | REBLOG
"I care so much I’m sick."
Ray BradburyFahrenheit 451 (via ojiru)

(Source: quotablebookquotes)

76,449 notes | 8.30.14 | REBLOG
4,851 notes | 8.30.14 | REBLOG
997 notes | 8.30.14 | REBLOG
5,163 notes | 8.30.14 | REBLOG
418 notes | 8.30.14 | REBLOG
3 notes | 8.30.14 | REBLOG
1,680 notes | 8.30.14 | REBLOG
6,292 notes | 8.29.14 | REBLOG
27,963 notes | 8.29.14 | REBLOG
H